ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА IPTV НА ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД

I. Общи положения

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Добруджа кабел“ЕООД, регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 124519734, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул.“Димитър Петков“ № 4, телефон за контакт 058/601383 ; 058/602211 ; dcable.office@gmail.com, наричано по-долу ДОБРУДЖА КАБЕЛ, и потребителите на услуги, наричани по-долу АБОНАТИ, по повод условията и реда за ползване на услугата IPTV, наричана по-долу “Услугата”.
2. Чрез тези Общи условия, се осигурява спазване на принципите за публичност и прозрачност на договорените условия и срокове и между отделните категории крайни потребители.
3. Общите условия влизат в сила съгласно разпоредбите на Закона за електронните съобщения /ЗЕС/
4. ДОБРУДЖА КАБЕЛ осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, цените и начините на тарифиране на своята Интернет страница -www.dtp-bgbg и www.chudotv.bg , както и осигурява безплатен достъп на крайните потребители до Общите условия и Ценовата листа във всеки търговски офис.

5. Общите условия са задължителни за ДОБРУДЖА КАБЕЛ и АБОНАТИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор за IPTV услугата, сключен между тях и влизат в сила от датата на влизане в сила на индивидуалния договор.
6. АБОНАТИТЕ на услугата IPTV могат да бъдат физически или юридически лица. Общите условия са задължителни за АБОНАТИТЕ и ДОБРУДЖА КАБЕЛ в тяхната цялост, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния договор.

7. Тези Общи условия се прилагат и за заварените крайни потребители, които към датата на влизането им в сила ползват предоставяните услуги. Изменение на Общите условия се извършва по реда предвиден в ЗЕС.
8. АБОНАТИТЕ имат право да поискат прекратяване на договора за IPTV услугата, с писмено заявление до ДОБРУДЖА КАБЕЛ в срок до един месец след влизане в сила на тези Общи условия или на техни изменения, когато не са съгласни с тях. В този случай прекратяването на договора е без санкции за АБОНАТИТЕ, с изключение на случите, в които промените произтичат от приложимото законодателство или от акт на Комисията за регулиране на съобщенията.

9. При изменение на Общите условия, сключените преди това договори се изменят съответно по реда посочен в изменението.
10. При сключване, изменение, допълнение и във връзка с изпълнението на индивидуалния договор, Страните могат да осъществяват контакт писмено на адреса за кореспонденция, e-mail или телефон, посочени изрично от тях.
За определени категории АБОНАТИ Страните могат, при спазване на принципа на равнопоставеност, да договарят различни условия на предоставяне на услугата IPTV с изключение на условията, за чиято промяна съществуват ограничения в норматив

или административен акт, включително цени и ред и начин за първоначално предоставяне на услугата.

II. Договор за ползване на услугата IPTV

12. Договорът на ДОБРУДЖА КАБЕЛ с Абоната за предоставяне на услугата IPTV , наричан по- долу за краткост „Договор”, включва:
a. Тези Общи Условия за предоставяне на услугата IPTV, публикувани на интернет страниците на ДОБРУДЖА КАБЕЛ -www. dtp-bg.bg и www.chudotv.bg
b. Настоящите Общи условия, част от Договора за предоставяне на Услугата, уреждат условията, при които Абонатите сключват Договор с ДОБРУДЖА КАБЕЛ за предоставянето на достъп до телевизионни и радиопрограми – IPTV. Измененията на настоящите Общи условия се обявяват и влизат в сила при спазване на изискванията на Закона за електронните съобщения.
c. Услугата IPTV представлява разпространение на телевизионни и радиопрограми, допълнителна информация, приложения, осигуряващи достъп до съдържание от някои интернет сайтове, чрез платформа за интерактивна телевизия базирана на IP свързаност в затворена IP мрежа. Параметрите на IPTV услугата и техните цени са описани в съответните индивидуални договори за предоставяне на Услугата.
13. Заявяване и активиране на Услугата
a. Абонатът подписва Договор по образец на ДОБРУДЖА КАБЕЛ, в което се определят вида и срока на Услугата, избрани от Абоната и други специфични условия за предоставянето и. Договор за ползване на услугата IPTV се попълва и подписва от оторизиран служител на ДОБРУДЖА КАБЕЛ или оторизиран дистрибутор на ДОБРУДЖА КАБЕЛ и се предоставя на Абоната. Договорът се предоставя на Абоната и се подписва от него или упълномощено от него лице на място в офис на ДОБРУДЖА КАБЕЛ, където се заявява Услугата или при доставка на оборудването на Услугата, когато тя е заявена по телефон или чрез интернет страницата на ДОБРУДЖА КАБЕЛ.
b. В случай, че Абонатът заяви писмено желание Договорът за ползване на Услугата да влезе в сила незабавно след подписването му, той получава техническото оборудване за Услугата и срокът за нейното инсталиране и активиране започва да тече от датата на подписване на Договор за ползване на Услугата.

III. Инсталиране на Услугата

14. Потребителят инсталира самостоятелно Услугата. Всякакви въпроси от страна на Потребителя относно инсталиране на Услугата могат да се

отправят по телефона на техническа служба 0882309085; 058/604844 7 дни в седмицата.

15. Услугата IPTV и платформата за предоставянето й осигуряват възможност за заявяване на допълнителни пакети програми и услуги, срещу заплащане на единична цена или абонамент за определен срок

16. ДОБРУДЖА КАБЕЛ се задължава да предоставя актуализирана информация за наличността на Услугата и да информира Абоната за изискванията за съвместимост на оборудването в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на Договор за Услугата.

IV. Задължения на абоната относно договора за ползване на услугата IPTV

17. Абонатът предоставя на ДОБРУДЖА КАБЕЛ достоверна информация, документ за самоличност, а за юридически лица и документ удостоверяващ актуалния правен статус и представителна власт на дружеството, както и други необходими документи преди подписването на Договор за ползване на Услугата.
18. Личните данни, които Абонатът предоставя, както и личните данни, които ДОБРУДЖА КАБЕЛ изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на ДОБРУДЖА КАБЕЛ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ДОБРУДЖА КАБЕЛ, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни в ДОБРУДЖА КАБЕЛ, която е публикувана на интернет страницата на ДОБРУДЖА КАБЕЛ – www.dtp-bg.bg и е налична в търговските обект на ДОБРУДЖА КАБЕЛ („Политика за защита на личните данни в ДОБРУДЖА КАБЕЛ ЕООД“).

19. Абонатът следва да бъде на разположение или при възможност да упълномощи в писмена форма лице, което да приеме доставката на техническото оборудване и да подпише приемо-предавателен протокол за предаденото устройство, на адреса, където ще бъде инсталирана услугата IPTV на ДОБРУДЖА КАБЕЛ, както и Договор за ползване на Услугата в случаите, когато тя е заявена по телефон или чрез интернет страницата на ДОБРУДЖА КАБЕЛ.
20. Абонатът е длъжен да подпише документите, които се изискват за предоставяне на Услугата.
21. Услугата, предоставяна от ДОБРУДЖА КАБЕЛ, позволява достъп до определени телевизионни програми на крайни потребители. ДОБРУДЖА КАБЕЛ има право да променя съдържанието на предоставяните пакети с телевизионни канали. ДОБРУДЖА КАБЕЛ ще уведоми Абоната за промените чрез интернет страницата си и рекламни материали.
22. Абонатът (физическо лице) няма право да препродава или предоставя под каквато и да е форма ползването на Услугата и/или предоставеното от ДОБРУДЖА КАБЕЛ оборудване на трети лица извън кръга на членовете на неговото домакинство.
23. Абонатът (юридическо лице) няма право да препродава, да излъчва или да позволява излъчване на програмата в места с публичен достъп, или да използва по какъвто и да било начин услугата за търговски цели като гарантира, че Услугата ще се ползва в помещения с ограничен достъп, предназначени за трайно ползване от конкретни физически лица.
24. С подписване на Договора за ползване на Услугата IPTV, Абонатът декларира, че Услугата няма да бъде ползвана в обществени или публични зони или места включително хотелски лобита, барове, ресторанти или обществени площади, както и всякакви помещения или места, експлоатирани с търговска цел или такива, които имат социално или друго обществено предназначение, което предполага публично и/или масово разпространение, включително хотели, мотели, пансиони, затвори, болници, частни клиники и други подобни функционални структури, (всяко място, обитаемо от много хора.
25. Абонатът няма право да записва на други устройства и носители съдържание, предоставяно чрез IPTV платформата, както и да го изменя и разпространява допълнително по какъвто и да било начин.

V. Срок на Договора и влизане в сила

26. Услугата се предоставя от датата на подписване на Констативния протокол за предоставяне на услугата и техническото оборудване.
27. Абонатът е съгласен да използва и заплаща услугата IPTV, в зависимост от избраната опция в договора за ползване на услугата, считано от датата на подписване.

28. В случай, че в Договора не е посочено друго, след изтичане на избрания със Договор срок, същият автоматично се продължава за неопределен срок.
29. Абонатът може да промени срока на Договора си за ползване на услугата IPTV след изтичане на определения първоначален срок в Договора, като подпише нов Договор или допълнително споразумение за ползване на Услугата за съответния нов срок.

VI. Задължения на страните след инсталиране на Услугата

30. Абонатът е длъжен да информира ДОБРУДЖА КАБЕЛ за настъпили промени в предоставените данни за идентификация в рамките на 3 (три) календарни дни от настъпване на промяната.

31. Абонатът е длъжен да пази предоставеното от ДОБРУДЖА КАБЕЛ оборудване от механични повреди и кражби и да го съхранява от момента на получаването му на място и по начин, гарантиращи надеждно предоставяне на Услугата. ДОБРУДЖА КАБЕЛ не е отговорна за щети, нанесени върху техническото оборудване от Абоната и/или от трети лица.
32. В случай на кражба или при повреда, причинена от Абоната, ДОБРУДЖА КАБЕЛ предоставя друго оборудване, като Абонатът е отговорен пред ДОБРУДЖА КАБЕЛ за стойността на загубеното оборудване или нанесените му повреди. В този случай ДОБРУДЖА КАБЕЛ ще предостави ново оборудване срещу заплащане на стойността му от Абоната.
33. Във всички случаи на загуба или нанесени вреди на оборудването, собственост на ДОБРУДЖА КАБЕЛ, причинени с умисъл или небрежност от страна на Абоната, последният остава отговорен за тези вреди.
34. ДОБРУДЖА КАБЕЛ се задължава да отстранява в рамките на съществуващите технически и производствени възможности в работно време неизправности, възникнали при предоставяне на Услугата, за да се поддържа Услугата с необходимото качество, в срок до 10 (десет) работни дни от установяване на неизправността.

35. ДОБРУДЖА КАБЕЛ поддържа конфигурацията на IPTV оборудването, като на Абоната не се предоставя достъп да конфигурира сам това оборудване.
36. ДОБРУДЖА КАБЕЛ си запазва правото да спира временно предоставянето на Услугата в следните случаи:

a. Планирани профилактични ремонти или мероприятия с цел оптимизиране на качествени параметри на Услугата и аварийни ремонти;
b. Повреда или смущения в мрежата за разпространяване на телевизионните програми до отстраняване на повредата или смущението и/или спиране на електрическото захранване на регионалната или национална електрическа мрежа до възстановяване на захранването;

c. При заменяне или отстраняване на повреди в оборудването, предоставено от
ДОБРУДЖА КАБЕЛ;
d. При настъпване на обстоятелства на непреодолима сила до отпадането им;
e. Когато Абонатът ползва Услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други абонати на ДОБРУДЖА КАБЕЛ или им причинява вреди;
f. Когато Абонатът забавя плащането на Услугата след определената крайна дата на плащане;
g. Когато Абонатът предоставя Услугата на трети лица или извърши друго нарушение на ограниченията посочени в тези Общи условия.
VII. Отчитане и заплащане на сметките на Услугата IPTV

37. Отчитането на сметки ще започне от датата на активиране и предоставяне на Услугата с предоставянето на код за достъп, което предполага, че Абонатът приема, че Услугата е активирана, оборудването е предоставено и Услугата работи правилно. Отчитането на сметки за допълнителни пакети програми, заявени по-късно в офис на ДОБРУДЖА КАБЕЛ, по телефон или през интернет страницата на ДОБРУДЖА КАБЕЛ, започва от датата на активиране на услугите или от деня на заявяването им.
38. Цените, които Абонатът дължи са:
a. Месечен абонамент за използване на Услугата, според избрания абонаментен план в индивидуалния договор. Услугата е предплатена или дължима за периода следващ периода през който е активирана услугата.
b. Месечен абонамент за използване на допълнителни услуги като например допълнителни приемници, допълнителни пакети с ТВ канали;
c. Абонатът заплаща цена за ползване на предоставеното от ДОБРУДЖА КАБЕЛ оборудване според ценовата листа на ДОБРУДЖА КАБЕЛ.
d. Плащането на задълженията на Абоната, посочени тук, ще се счита за извършено на датата на получаване на пълната сума според индивидуалния договор, в касите на ДОБРУДЖА КАБЕЛ или след постъпването на тази сума на банковата сметка на ДОБРУДЖА КАБЕЛ, когато плащането е по банков път или онлайн. Частични плащания няма да се считат за изпълнение на задълженията на Абоната.
e. В случай, че Абонатът не е платил за Услугата след определената за плащане крайна дата, ДОБРУДЖА КАБЕЛ ще спре да предоставя Услугата на Абоната, без да го уведомява изрично за това.
f. Заплащането на месечните такси може да стане в търговските офиси на фирмата или по банков път, онлайн през сайта нa www.dtp-bg.bg и www.chudotv.bg или e-Pay ; FastPay ; Български пощи, като при плащане по банков път или онлайн, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ДОБРУДЖА КАБЕЛ.
VIII. Прекратяване на предоставянето на Услугата

39. Абонатът може да иска прекратяване на предоставянето на Услугата, без да обосновава причините за това, когато я ползва без обвързващ договор за определен срок, като заяви в офис на ДОБРУДЖА КАБЕЛ с писмено известие, поне един месец предварително, желанието си за прекратяване и върне в посочения едномесечен срок предоставеното оборудване (пълен комплект), освен в случаите в които то е закупено от него. ДОБРУДЖА КАБЕЛ прекратява предоставянето на Услугата след изтичане на срока на горепосоченото писмено предизвестие. В случай, че Абонатът не върне предоставеното за срока на Договора оборудване, дължи неустойка в размер на стойността на съответното оборудване.
40. В случай, че Абонатът прекрати Договора, преди изтичането на първоначално уговорения между страните срок или срока, за който е продължен Договорът, Абонатът заплаща на ДОБРУДЖА КАБЕЛ сумата до изтичане на договора.
41. В случаите, когато Абонатът не е закупил оборудването, той е длъжен да го върне на лице, оторизирано от ДОБРУДЖА КАБЕЛ, което да го приеме. Двете страни подписват протокол, удостоверяващ състоянието на предоставеното оборудване към момента на подписването му.

42. Договорът може да бъде прекратен едностранно от страна на ДОБРУДЖА КАБЕЛ при неспазване на клаузите в тези общи условия и индивидуалния договор с клиента.
IX. Отговорности на страните по договора за IPTV услугата
42. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.
43. ДОБРУДЖА КАБЕЛ не отговаря пред Абоната за:
а. Липса на умения от страна на Абоната да използва Услугата;
б. Претенции от трети лица срещу Абоната при и по повод ползване на Услугата;
в. Вреди, причинени от лошо или неправилно поддържане или експлоатация от страна
на Абоната на оборудването, предоставено му от ДОБРУДЖА КАБЕЛ;
г. Повреди по мрежата за пренос на телевизионните и радио-програми, които правят
технически невъзможно предоставянето на Услугата, както и за всички други случаи
при които прекъсването на излъчването на програма се дължи на обстоятелства извън
мрежата и контрола на ДОБРУДЖА КАБЕЛ;
д. ДОБРУДЖА КАБЕЛ не отговаря за вреди, причинени на трети лица при използване на Услугата от Абоната, както и използването на Услугата за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия чрез Услугата. ДОБРУДЖА КАБЕЛ не носи отговорност за съдържанието на телевизионните програми, пренасяни чрез Услугата и съдържанието от интернет страниците, достъпни чрез приложенията от Услугата.
е. ДОБРУДЖА КАБЕЛ не носи отговорност за никое нарушение на клаузите на договора от страна на Абоната, включително, но не само нарушаване на териториалния обхват на мрежата.
44. Предходната клауза е приложима, само ако Абонатът е уведомил в срок ДОБРУДЖА КАБЕЛ, че не е бил в състояние да ползва Услугата поради аварийни ремонти на мрежата повече от срока за отстраняването им.

X. Общи положения

45. За всички неуредени в Общите условия за предоставяне на услугата IPTV въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
46 Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на индивидуалния договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие – от съответния държавен съд при условията на ГПК.
47. Ако спор, отнесен към ДОБРУДЖА КАБЕЛ, не е разрешен, потребителят може да потърси съдействие от Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения
48. Тълкуването на Договора между страните ще се извършва при следния ред на предпочитание: Договор за ползване на Услугата IPTV на ДОБРУДЖА КАБЕЛ, констативен протокол за предоставяне на техническо оборудване за Услугата, заявки за предоставяне на допълнителни услуги към Услугата IPTV (ако има такива), Общи условия за предоставяне на Услугата IPTV, като при няколко документа от един и същ вид, предимство ще имат клаузите от документите с по-късна дата.
49. В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали.
50. Всякакви въпроси от страна на Потребителя относно предоставянето на услугата, цени и условията на плащане, тарифни планове, технически проблеми, промяна на адреса за предоставяне на услугата, прекратяване на правоотношенията, поддръжка и др. могат да се отправят на телефона за Обслужване на клиенти 058/602211;058604844 ; 0886660586, както и във всеки търговски офис на ДОБРУДЖА КАБЕЛ.